Doelstelling
De Robert Kalkman Foundation (RKF) heeft ten doel: Het door middel van de golfsport bieden van afleiding en therapie aan kinderen en volwassenen tijdens of gedurende een ziekteproces en het vervolgen hiervan na het ziekteproces alsmede het organiseren van golfdagen in de vorm van clinics waarin lachen en plezier centraal staan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan

Als RKF willen we kinderen en jongeren helpen die zijn getroffen door kanker en/of een lichamelijke beperking. Wij hopen met onze passie voor de golfsport de kwaliteit van hun leven te verbeteren door plezier, ontspanning en afleiding te bieden tijdens de voor hen enorm moeilijke tijden.

De RKF is opgericht in 2007 en werft middelen ten behoeve van projecten die de doelstelling van de stichting ondersteunen. Dit vindt plaats door middel van vaste sponsoren (‘ambassadeurs’) die meerdere jaren verbonden zijn aan de stichting alsmede eenmalige donateurs en overige sponsoren.

Het deelnemen aan clinics en golfdagen is en blijft geheel kosteloos voor de deelnemende kinderen en ouders. In de toekomst willen we dit kosteloos blijven verzorgen en dit vereist focus op continuiteit van fondswerving. Naast donaties en giften zijn er bijdragen van ambassadeurs die zich voor langere perioden vastleggen, hetgeen de continuïteit van de RKF bevordert om de doelstelling te realiseren.

Met het organiseren van golf en charity events worden ook financiële bijdragen gegenereerd. Gebleken is dat dit een goede impuls geeft aan de fondswerving en hiermee gaan we zeker door in de komende jaren.

Ons plan om golfweekenden te organiseren is inmiddels gerealiseerd en dit blijft een van onze belangrijkste activiteiten naast de clinics. Uit ervaring is gebleken dat er grote vraag is naar het organiseren en verzorgen van golfweekenden, waarbij de kinderen en hun naaste familie kunnen genieten van een zorgeloos weekend onder begeleiding van het RKF team. Hiermee bezorgen we de kinderen en jongeren een mooi en onvergetelijk golfweekend en geven we hen de mogelijkheid een nieuwe sportuitdaging aan te gaan tijdens of na ziekte.

De groei in het aantal clinics, golfweekenden en projecten vereist verdere professionalisering van onze activiteiten. Hiermee zijn we twee jaar geleden mee gestart. Voorheen werden de clinics begeleid door de voorzitter van het bestuur, maar de groei in het aantal clinics heeft geleid tot het inzetten van mede PGA- golfprofessionals. Als bestuur vinden we het belangrijk om de kwaliteit te waarborgen en de clinics ook in de toekomst te laten begeleiden door een team van professionals. Om alle projecten in goede banen te leiden is de inzet van vrijwilligers essentieel. Ook hierin heeft het bestuur een groei gezien in de loop der jaren en in de toekomst willen we dit zien te continueren.

In 2017 is er een samenwerking met het Prinses Maxima Centrum aangegaan. Ons beleid is erop gericht om deze samenwerking verder uit te bouwen door de RKF Golf Fun Academy. Dit project is in 2018 gestart en zal medio 2019 worden gerealiseerd. In het PMC kunnen kinderen zowel indoor in het centrum alsmede outdoor golfen.

De RKF onderzoekt verder de mogelijkheden om in het buitenland activiteiten te ontwikkelen zoals clinics en golfweekenden. Het bestuur ziet hierin een mogelijkheid om fondswerving uit te breiden naar het buitenland. Dit wordt mede gedreven doordat er een aantal buitenlandse ambassadeurs en sponsoren zijn bijgekomen die de RKF ondersteunen.

De RKF wordt geleid door een bestuur en ondersteund door een adviseur, PGA-professionals en vrijwilligers. Overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de RKF genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Dat is ook van toepassing voor de adviseur. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit geldt ook voor de PGA-professionals en enkele vrijwilligers die een vergoeding ontvangen.

De RKF heeft een meerjarenbegroting. Uitgangspunt hierbij is dat overtollige middelen risicomijdend zullen worden belegd. Hierbij beperkt het bestuur zich tot registergoederen, spaarrekeningen en termijndeposito’s. De financiele verantwoording is te vinden in het Financiele Jaarverslag van de RKF. De laatste twee jaren (2016 en 2017) vindt u hier.